Natuurvisie Schinkelkwartier

Gemeenschappelijke Natuurvisie Schinkelkwartier

Vanwege de grote ontwikkelingen en langetermijnplannen in het gebied wat in de Amsterdamse gebiedsplanning “Schinkelkwartier” (grofweg van de Schinkel tot het Siegerpark, en van de Vlaardingenlaan tot het Nieuwe Meer) heet is een visie op hoe de natuur hier een plek kan houden en krijgen essentieel.

Deze visie wordt helaas niet van vanuit nog de natuurbeschermingsoprganisaties noch vanuit de gemeente Amsterdam ontwikkeld.

Daarom heeft een groep betrokken bewonersorganisaties het initiatief genomen om een kader te vast te stellen voor projectontwikkelaars en voor burgers ter ondersteuning in hun groene activiteiten.

“De ecologische structuur verbindt de groene gebieden met elkaar en vergroot daarmee het leefgebied voor dier- en plantensoorten. De Amsterdamse ecologische structuur betreft een netwerk van zowel grote als kleine `groene` en `blauwe` gebieden en maakt het verbindende groene netwerk binnen de stad en de verbinding met het omringende landschap zichtbaar en is essentieel voor de biodiversiteit.”https://maps.amsterdam.nl/ecopassages/?LANG=nl

Toekomstvisie van betrokken bewoners voor natuur in het Schinkelkwartier

Bescherming en ontwikkelen van habitats en landschapsbeelden / introductie van doelsoorten

 1. Biodiversiteit van de flora en fauna bevorderen, maximale natuur in een “autowegrijk” stuk van Amsterdam!  
 2. Specifieke gebieden aanwijzen met hoge beschermingsgraad (geen intensieve recreatie, meer huisdieren-losloopplekken met hek voor katten en honden, postzegelparken, “Kwetterbosjes”, beschermde dijktaluds en  slootoevers 
 3. Definiëren van doelsoorten en maatregelen om hun verspreiding te helpen (overwintering, voortplanting, ecologische verbindingen, voedselpyramide)
 4. Definiëren van doelhabitats en het realiseren van maatregelen om deze habitats te beschermen, te ontwikkelen en te verbinden
 5. Zonering waarbij natuur in een dubbele bestemming kan voorkomen (groen en sociaal, groen en sport, openbare daktuin, etc.)
 6. Bestaande groene verbindingen in de wijk versterken en nieuwe groene verbindingen creëren, zodat de wijk van alle kanten in contact staat met de omliggende groengebieden, zoals  de Vrije Geer, de Oeverlanden en de andere stukken van de Groene as. 

Betrokkenheid en informatievoorziening stimuleren

 1. Leefplezier van de wijkbewoners met de natuur vergroten.
 2. Paden, groepsplekken voor uitleg bij rondleidingen en ruimte bij de planten om te kunnen oogsten
 3. Educatie over natuur en stadslandbouw (zowel intern voor onszelf, als wel extern voor geïnteresseerden).
 4. Voedseloverschotten delen met verbinding naar de buurt.
 5. Betere informatievoorziening in parkjes en mooie plekken voor ontspanning.
 6. Deelnemen aan netwerken in de stad  (buurtgroen020, SLA)

Kennisleemtes en voorgestelde onderzoekstrajecten

 1. Deelnemen aan tellingen van vogels insecten en soorten. 
 2. De luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in het gebied zijn gezien de omgeving een
  aandachtspunt. We willen voor beide een nulmeting en daarna de ontwikkeling monitoren.
 3. De belasting door de straks steeds grotere vervoersbewegingen vereist een goed openbaar vervoer richting centrum/zuid en nieuw-west. Daar zal in de plannen rekening mee moeten worden gehouden. Het afbouwen van het openbaar vervoer in combinatie met steeds minder parkeerplaatsen leidt tot congestie en slechte bereikbaarheid voor bewoners.

Huidige natuuractiviteiten van bewoners in het Schinkelkwartier 

Natuurbescherming en ontwikkeling

 1. Het verhogen van de natuurwaarden van het gebied door het beheren en onderhouden van diverse stukken groen
 2. Het ecologisch beheren en in goede staat bewaren van het natuurdeel van de Noordelijke Oeverlanden
 3. Ecologisch beheer van een Buurttuin samen met buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom om biologisch te komen tuinieren. Het bestaan van de tuin zorgt voor onderlinge samenhang en gezelligheid in de buurt. De tuin is openbaar toegankelijk en daar wordt door buurtbewoners en -kinderen dankbaar gebruik van gemaakt. 
 4. Beheer van Voedselbos van 5000 m2
 5. Deel van het groen meer voedselwaarde geven door planten van bomen en struiken die weinig onderhoud nodig hebben
 6. Diversiteit in eetbare delen aanbrengen: noten, hard/groot-fruit, zacht/klein-fruit, blad, stengels, kruiden, wortels, honing
 7. Introduceren van minder gangbare en minder voorkomende eetbare planten, oftewel niet wat je ook in de supermarkt kan tegenkomen. 
 8. Groenbeheer biodiverser maken door actieve aanplant actief waardoor gewenste successies versneld wordt
 9. Tot stand brengen van “wilde zones”.  Bestaande waardevolle ecologie zo min mogelijk te verstoren 
 10. Diversiteit in plantenfamilies aanbrengen, waardoor een weerbaar ecologisch systeem ontstaat, beter bestand tegen plagen en ziektes.
 11. Natuurlijk plaagbeheer introduceren (vijvers voor kikkers, huisvesting voor egels etc.)
 12. Bodemverbetering door de opbouw en het stimuleren van het bodemleven. Voldoende bodemverbeterende planten bijv. stikstofbinders, mineralenpompen en mycorrhiza vormende schimmels.
 13. Op een natuurlijke wijze groenafval van het voedselbos door het bodemleven laten afbreken (‘chop and drop’). Dit houdt in dat we door snoei en het ter plekke laten liggen van het snoeiafval de bodem verder opbouwen.
 14. Aanleg en onderhoud van windkerende heggen met takkenrillen
 15. Introduceren van insectenhotels, vogelhuisjes en onderkomens voor kleine zoogdieren zoals egels.
 16. Waterbergende elementen aanbrengen en onderhouden (Vijver-wadi)
 17. Beheer openbare groenstroken met zeis en ecologisch, verschralend, maaibeheer.

Informatie, draagvlak, betrokkenheid

 1. Gezamenlijke tuinwerkavonden. Dit vergroot de onderlinge saamhorigheid evenals de oogstopbrengt! 
 2. Het geven van voorlichting over de Oeverlanden, het verzorgen van educatieve en vormende activiteiten al dan niet in samenwerking met derden
 3. Het bevorderen van verbinding van de inwoners via het groen
 4. Het verminderen en voorkomen van zwerfafval in de wijk
 5. Verzet organiseren tegen iedere aantasting van de natuur, in het speciaal de Noordelijke Oeverlanden

Kennisontwikkeling

 1. Het adviseren van de gemeente over aanleg en onderhoud van (nieuw) groen in de wijk door regelmatig overleg met de gemeentelijke ecologen, gebiedsmakelaar, omgevingsmanager en gemeentelijke projectleiders groen
 2. Studie en reproductie van inheemse flora voor opgespoten poldergrond / veenweidehabitat, met name voor buurtgroenprojecten zoals boomspiegels, geveltuinen en postzegelparken
 3. Zangvogelinventarisatie (Sovonproject, postcodeblok 1062)
 4. Studie naar maatregelen voor verbetering van biologische waterkwaliteit van sloten (profielverandering, bodemmaatregelen, doorstroming, helofytenfilters) in Riekerhaven en Tuinpark Lissabon
 5. Introduceren van Bijenplanten met aandacht voor locatie, bloeiperiode en soorten. We hebben we specifieke aandacht voor de bloesemboog, het doorlopende aanbod van bloeiende planten als voedingsbron voor insecten. De veelvoud aan verschillende soorten planten zorgt voor meer soorten insecten en vogels. 
 6. Tot stand brengen van meer gelaagdheid in het ecosysteem 
  1. kroonlaag (bijv. notenbomen); 
  2. lagere bomen;
  3. struiken;
  4. kruidlaag;
  5. wortelgewassen;
  6. bodembedekkers; 
  7. klimmers;
  8. paddenstoelen.
 7. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu en het bevorderen van planvorming gericht op het behoud en de versterking van de biologische en recreatieve waarde van het gebied

1 reactie

 1. Dit gebied heeft al decennia een groenbestemming en is een belangrijk wandel- en fietsgebied, waar duizenden Amsterdammers veel gebruik van maken. Er wordt ontzettend vaak gewandeld. Het is ook een groene long voor de stad, die dat heel hard nodig heeft. Laat dit ALSJEBLIEFT groen blijven! Elke keer een stukje eraf halen is onomkeerbaar en moet je niet willen. Denk eerst goed na of u dit de vele Amsterdammers en toeristen wilt aandoen!! Laat die kleine delen van de stad, die groen zijn, alsjeblieft groen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *